Научноизследователски център по археометрияабв

За контакти

Директор  проф. д-р Стоян Витлянов Стоянов

e-mail: s.vitlyanov@shu.bg

Научен секретар  гл. ас. д-р Константин Трендафилов Константинов

e-mail: k.konstantinov@shu.bg

Научен съвет

 • Директор проф. д-р Стоян Витлянов
 • Научен секретар гл. ас. д-р Константин Константинов
 • проф. д.и.н. Иван Карайотов
 • проф. д.и.н. Тотю Тотев
 • доц. д-р инж. Станимир Станев
 • доц. д-р инж. Аврам Аврамов
 • доц. д-р инж. Пламен Михайлов
 • доц. д-р Иво Топалилов
 • гл. ас. д-р Красимир Кръстев
 • гл. ас. Данаил Петров
 • магистър Еюб Еюб

За нас

      НИЦ по археометрия към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2007 г. с основна цел да спомага за археологическите изследвания в Североизточна България. Работи се основно върху съвременните методи за геофизическо и геомагнитно изследване на археологически обекти в столичните центрове на Първото българско царство и тяхната околност, както и за популяризирането на Центъра като научно звено в национален и международен мащаб. НИЦ по археометрия е член на Асоциацията на центровете по археометрия в България, представлявани от Софийския университет. Още от самото си учредяване НИЦ по археометрия към ФХН разполага с помещение за научна лаборатория и библиотека със специализирана литература.

Основни задачи

 1. Създаване на собствена научна продукция;
 2. Организиране на научни форуми, посветени на съвременните методи в археологията;
 3. Организиране и провеждане на археологически разкопки на територията на старите столици Плиска и Велики Преслав;
 4. Съвместна работа с други национални и чуждестранни научни звена по проекти, свързани с археологическите проучвания;
 5. Развиване и обогатяване на собствената библиотека и научен архив;
 6. Осигуряване на методическо ръководство на студентски разработки в областта на полевата археология;
 7. Популяризиране на дейността на НИЦ по археометрия в регионалните и националните медии.

Дейност за 2013 г.

      Научноизследователска работа по проект Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ – Х в./ в светлината на археологическите разкопки, съвместно с Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн (Германия);

      Провеждане на археологически разкопки и теренни обхождания на обекти в Североизточна България при активно използване на интердисциплинарния подход;

      Организиране на публична лекция на инж. Светлозар Стоянов (НАИМ-БАН, Филиал Шумен) на тема Инженерно-геодезически дейности в логистиката на полевата археология, март 2013;

      Организиране на публична лекция на доц. д-р Стойчо Бонев (НАИМ-БАН, Филиал Шумен) на тема Югът на Преславския дворец, октомври 2013;

      Организиране на студентски семинар по археология на тема Античното и средновековното наследство на Великотърновски регион, октомври 2013.

      Дейност през годините

      Работа по научноизследователски проекти

      Международен научен проект Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ – Х в./ в светлината на археологическите разкопки съвместно с Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн, Германия (2007 – 2013);

      Международен проект Словашко-български/българо-словашки археологически речник,  съвместно с Университета в Прешов, Словакия (2011);

      Национален научен проект към МОН на тема Сборяново – кръстопът на култури и религии (2007 – 2009);

      Университетски проект Изработване на археологическа карта на местността Асардере в Плиска  (2007);

      Университетски проект Животът в българския средновековен град през Х век (2008);

      Университетски проект Крайградските имения в архитектурата на средновековна Плиска (2009);

      Университетски проект Стопански комплекси в северозападната част на Външния град на Плиска (2010);

      Университетски проект Занаяти и занаятчийски производства във феодалните имения на Плиска  (2011);

      Университетски проект Ролята на обект № 41 в архитектурата на Външния град на Плиска през X век (2012).

 

Участие в научни форуми в чужбина

     Научна конференция в Потсдам, Германия  –  проф. д-р Ст. Витлянов (2008);

     Научна конференция в Сегед, Унгария – гл. ас. д-р Константин Константинов (2008);

     Научна конференция в Севастопол, Украйна – гл. ас. д-р Константин Константинов (2010).

 

Организиране на публични лекции

      Публична лекция на докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн) на тема Приложение на геомагнитния метод в археологията (2010).

 

Студентски научен обмен

 • Росица Славова (специалност „История”) – едномесечна специализация по археология в Нитра, Словакия, по покана на Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн (2007);
 • Радостина Атанасова и Венцислав Петров (специалност „Археология”) – едномесечна специализация по археология в Братислава, Словакия, по покана на Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн (2009).