Научноизследователски център по военна история и археологияабв

ЗА КОНТАКТИ

НАУЧЕН СЪВЕТ

 • Директор доц. д-р Стоян Витлянов
 • Научен секретар гл. ас. д-р Стефан Минков
 • доц. д-р инж. Станимир Станев
 • гл. ас. д-р Васил Параскевов Василев
 • гл. ас. д-р Константин Трендафилов Константинов
 • гл. ас. д-р Тодор Райчев Тодоров
 • гл. ас. д-р Николай Ангелов Кънев
 • о. р. полк. Мишо Йорданов
 • магистър Ангел Христов Илиев

ЗА НАС

       НИЦ по военна история и археология към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2008 година с цел да координира научната дейност в областта на изследването на проблеми, свързани с българската и световната военна история, теорията на военното дело и военната археология. Като стар гарнизонен и образователен център град Шумен обединява традиции в областта на военното дело, науката и педагогиката. Новосъздаденият център има амбицията да обедини тези традиции и да се наложи като авторитетно научноизследователско звено в национален мащаб. НИЦ ще търси и осъществява контакти с български и чужди организации и учени, изследващи сходни научни проблеми.
       Задачите на НИЦ са свързани със следните основни дейности:

 • 1. Да създава собствена научна продукция;
 • 2. Да работи съвместно с други национални и чуждестранни научни звена по съвместни проекти, свързани с военната история и археология;
 • 3. Да създаде собствена библиотека и научен архив;
 • 4. Да изследва и съдейства за популяризирането на достиженията на българската и световната военна история и археология;
 • 5. Да популяризира ролята на българската армия в обществения живот на страната в миналото и днес.

     ДЕЙНОСТ

 • 1. Членове на НИЦ разработват съвместно с колеги от Потсдамския университет (Германия) проект на тема „Коалиционната война на държавите от Централните сили срещу Румъния (1916 – 1918 г.)”;
   
 • 2. Провеждат се предварителни проучвания за състоянието и достиженията на военната археология в България;
 • 3. Съвместно с Кариерния център към ШУ „Епископ Константин Преславски” бе организирано представянето на „Алманах Македония”;
 • 4. Гл. ас. д-р Ст. Минков разработи курс лекции „История на войните през ХХ век” в рамките на избираема дисциплина за студентите от следните специалности: „История”, „Археология”, „История и география”, „Български език и история”.

Проект за дейността на НИЦ през втората половина на 2008 г.
      1. Продължаване на работата по проекта с Потсдамския университет;
     
       2. Разработването на нови национални и международни проекти и осъществяването на връзка със сродни научноизследователски институции;
      3. Участие в национални и международни конференции;
      4. Организиране на публични лекции по военна история и археология, за които да бъдат поканени български и чужди изследователи;                                                                       
      5. Представяне на книги;
      6. Популяризиране на военната история в регионалните медии;
      7. Създаване на библиотека и научен архив към Центъра.