Факултет по природни наукиабв

      Обучение на студенти в направленията физика, химия и биология в Шуменския университет се осъществява от 1971 г., а в направление география – от 1991 г. В течение на годините структурите, които са реализирали това обучение, са имали различни названия (катедри, факултети, институти). Съгласно изискванията на Закона за висшето образование през 2001 г. тези структури се обединяват във Факултет по природни науки, в който са обособени 8 катедри: Теоретична и приложна физика, Експериментална физика и методика на обучението по физика, Органична химия и технология, Неорганична химия и МОХ, Биология, Аграрни науки и растителна защита, Туризъм и География и методика на обучението по география.

      Към момента академичният състав на Факултета по природни науки включва 76 преподаватели. 37 от тях са хабилитирани, от които 7 са професори и 31 доценти. 14 от нехабилитираните преподаватели са с научна степен „доктор”. В обучението на студентите от Факултета по природни науки са включени водещи учени от институти на Българската академия на науките и университети в страната и чужбина.

       За високия професионализъм на академичния състав на Факултета по природни науки може да се съди от големия брой научни статии в реномирани международни списания, както и от участието в множество национални и международни научни проекти.

    Факултетът по природни науки разполага със съвременно оборудвани лаборатории за практически занятия по физика, астрономия, химия, биология, растителна защита, география и туризъм. Факултетът има обзаведени 2 компютърни лаборатории. Към Факултета действат два центъра: Астрономически център и Център за работа с изявени ученици.

      Астрономическият център предоставя възможност за практически занятия (наблюдения) на студентите, както и за популяризаторска дейност пред обществеността.

      Във фокуса на дейността на Центъра за работа с изявени ученици е подготовката на ученици за участия в национални и международни състезания и олимпиади. Ежегодно ученици, подготвени от Центъра, представят България на IYPT. 

      В течение на годините във Факултета по природни науки е реализирано обучение в трите образователни степени (бакалавър, магистър, доктор) по различни специалности. Към момента се обучават общо 1316 студенти в бакалавърска степен по следните акредитирани специалности: Медицинска физика и радиоекология, Астрономия и метеорология, Медицинска химия, Екология и опазване на околната среда, Растителна защита, Туризъм, Педагогика на обучението по биология и химия, Педагогика на обучението по география и биология, Педагогика на обучението по биология и физика, Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда. Всеки студент има право да се обучава по втора специалност паралелно с основната или да получи в рамките на следването си нова специалност, съгласно Закона за висшето образование.

    Факултетът по природни науки предлага обучение в акредитирани магистърски програми по: Органична химия, Екологична химия, Екологични биотехнологии и контрол на храни, Химични аспекти в растителната защита, Астрофизика, Метеорология, Растителна защита, Медицинска физика, Методология на обучението по химия и опазване на околната среда. Предстои да бъдат обявени и магистърски програми по: Туризъм и регионално развитие, Управление и опазване на екосистемите.