Свободно място за асистентабв

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на 1/2 щат по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Регионално развитие – регионална география и туризъм) в катедра “География, регионално развитие и туризъм” към Факултета по природни науки.

Срок за подаване на документи: 14 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

         Необходими документи:

         1. Заявление за кандидатстване (по образец)

         2. Автобиография

         3. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)

         4. Медицинско свидетелство

         5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, (за докторанти, отчислени с право на защита - за “бакалавър” или “магистър”) по съответната специалност

        6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).

Документи се приемат в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

За информация: Стефка Александрова

Тел. 054/830 495, вътр. 121,  GSM: 0899 901943

Дата: 
понеделник, September 25, 2017 - 16:00