Свободно място за асистентабв

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент” по Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в катедра “Математически анализ” към Факултета по математика и информатика.

Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

         Необходими документи:

         1. Заявление за кандидатстване (по образец)

         2. Автобиография

         3. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)

         4. Медицинско свидетелство

         5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” (за докторанти, отчислени с право на защита - за “бакалавър” или “магистър”) по съответната специалност

        6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).

Документи се приемат в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

За информация: Стефка Александрова

Тел. 054/830 495, вътр. 121,  GSM: 0899 901943

Дата: 
четвъртък, June 1, 2017 - 14:30