Свободно място за асистентабв

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност асистент на ¼ щат по Съвременен български език от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки в катедра “Български език” към Факултета по хуманитарни науки.

Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

         Необходими документи:

         1. Заявление за кандидатстване (по образец)

         2. Автобиография

         3. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)

         4. Медицинско свидетелство

         5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” (за докторанти, отчислени с право на защита - за “бакалавър” или “магистър”) по съответната специалност

        6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).

Документи се приемат в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

За информация: Стефка Александрова

Тел. 054/830 495, вътр. 121,  GSM: 0899 901943

Дата: 
четвъртък, June 1, 2017 - 14:00