Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.61/28.07.2017 г.)абв

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.61/28.07.2017 г.) за:

доцент по:

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Геодемография и човешки ресурси) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия) – един, със срок 2 месеца;

главен асистент по:

област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизация на области от нематериалната сфера) – един на ¼ щат, със срок 2 месеца;

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) – един, със срок 2 месеца;

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата) – един; със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.

Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

 

За информация: тел.:054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943

Дата: 
петък, July 28, 2017 - 13:15