Придобиване на научни степениабв

Доктор

Дата: 
четвъртък, January 11, 2018 - 09:30

Процедура за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.Педагогически науки

 

Доктор

Дата: 
четвъртък, January 11, 2018 - 09:15

Доктор

Дата: 
петък, December 1, 2017 - 08:15

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Доктор

Дата: 
четвъртък, November 30, 2017 - 10:30

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

 

Доктор

Дата: 
сряда, November 29, 2017 - 11:15

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

 

Доктор

Дата: 
понеделник, November 27, 2017 - 16:15

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

Доктор

Дата: 
понеделник, November 27, 2017 - 13:15

Процедура за придобиване на образователната и научна степен "доктор"  в докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

Доктор на науките

Дата: 
сряда, November 22, 2017 - 13:30

Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература)

Доктор

Дата: 
четвъртък, October 5, 2017 - 16:30

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Журналистикат от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Доктор

Дата: 
сряда, September 20, 2017 - 09:30

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Българска литература (Най-нова българска литература)

Страници