Архивабв

Конкурс за професор (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.)

Дата: 
петък, November 6, 2015 - 11:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.

Конкурс за професор (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.)

Дата: 
петък, November 6, 2015 - 11:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 62/06.11.2015 г) за професор в област на висше образование 4.

Конкурс за професор (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.)

Дата: 
петък, November 6, 2015 - 11:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 86/06.11.2015 г) за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.

Свободно място за преподавател

Дата: 
петък, October 16, 2015 - 14:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател по дисциплината Физическо възпитание и спорт в катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” към Педагогическия факултет за обезпечаване на учебния процес за всички специалности на ШУ.

Конкурс за професор (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.)

Дата: 
петък, November 6, 2015 - 13:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.) за професор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, July 29, 2015 - 08:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент” на 0,5 щат по Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, July 29, 2015 - 08:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент” по Селскостопанска фармация от професионално направление 6.2. Растителна защита, област на висше образование 6.

Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.56/24.07.2015 г.)

Дата: 
петък, July 24, 2015 - 11:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 56/24.07.2015 г.) за учебната 2015/2016 г. със срок за подаване на документите 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

Конкурс (обнародван в ДВ, бр.56/24.07.2015 г.)

Дата: 
петък, July 24, 2015 - 11:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.56/24.07.2015 г.) за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, July 8, 2015 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент” по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4.

Страници