Архивабв

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, June 8, 2016 - 09:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки в катедра “Компютърни системи и технологии” към Факултета по математика и информатика.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, June 8, 2016 - 09:30

Свободно място за асистент

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Съвременен английски език от професионално направление 2.1. Филология в катедра “Английска филология” към Факултета по хуманитарни науки.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 38/20.05.2016 г.)

Дата: 
петък, May 20, 2016 - 09:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 38/20.05.2016 г.) за:

професор по:

Свободно място за преподавател

Дата: 
четвъртък, April 28, 2016 - 12:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на 0,5 щат по практика в специалност Специална педагогика с изискване за завършена ОКС „магистър” по Специална педагогика - ПДИН и ОКС „бакалавър” по Специална педагогика - Логопедия.

Свободно място за преподавател

Дата: 
четвъртък, April 28, 2016 - 12:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на 0,5 щат по практика в специалност Специална педагогика (ПДИН), ОКС „магистър”  към Педагогическия факултет.

Срок за подаване на документи: 1 месец от датата на публикуване в сайта на ШУ.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, April 26, 2016 - 10:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Методика на обучението по български език в началното училище и детската градина от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1.

Конкурс за доцент (ДВ, бр.30/15.04.2016 г.)

Дата: 
петък, April 15, 2016 - 10:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр. 30/15.04.2016 г.) в обнародваното обявление за конкурси (ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., стр. 146): текстът за доценти: “област на висше образование 1.

Конкурси ( обнародвани в ДВ, бр.28/08.04.2016 г.)

Дата: 
петък, April 8, 2016 - 09:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 28/08.04.2016 г.) за:

професор по:

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, March 30, 2016 - 09:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент” по Неорганична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, March 29, 2016 - 14:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки  в катедра “Инженерна логистика” към Факултета по технически науки.

Страници