Архивабв

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 14:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки в катедра “Компютърна информатика” към Факултета по математика и информатика.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 13:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент на ½ щат по Практически руски език от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки в катедра “Руски език” към Факултета по хуманитарни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 13:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент на 1/4 щат по Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.100/16.12.2016 г.

Дата: 
петък, December 16, 2016 - 10:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.100/16.12.2016 г.) за:

професор по:

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа) – един;

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, December 6, 2016 - 12:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, December 6, 2016 - 12:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Аналитична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в катедра “Неорганична химия и МОХ” към Факултета по природни науки.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)

Дата: 
петък, November 25, 2016 - 09:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.94/25.11.2016 г.) за:

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, November 9, 2016 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент на ½ щат по Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, October 31, 2016 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Природна география от професионално направление 4.4. Науки за земята, област на висше образование 4.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, October 31, 2016 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Социално-икономическа география от професионално направление 4.4. Науки за земята, област на висше образование 4.

Страници